Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitimi

 

Tanımı ve Özellikleri
Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.
1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır.

Bunlar;

1. Otizm

2. Rett Sendromu

3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

4. Asperger Bozukluğu

5. Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

 • 1. Eşleme Becerileri
 • 2. Taklit Becerileri
 • 3. Yönerge Takip Becerileri
 • 4. Görsel Destek Kullanımı
 • 5. Alıcı Dil Becerileri
 • 6. İfade Edici Dil Becerileri
 • 7. Oyun ve Müzik Becerileri
 • 8. Öz Bakım Becerileri
 • 9. Günlük Yaşam Becerileri
 • 10. Motor Beceriler
 • 11. Sosyal Beceriler
 • 12. Okuma Yazma
 • 13. Matematik
PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;
1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit
becerilerini geliştirmeleri,
2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
4. İletişim becerilerini geliştirmeleri,
5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
7. Akademik becerilerini geliştirmeleri,
8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri
beklenmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren öğrencilerimiz ile eğitim planı doğrultusunda çalışmalarımızı aile ile birlikte iş birliği içerisinde çalışarak yürütmekteyiz.Bireyin eğitim planında bulunan modüllerden; eşleme becerileri, taklit becerileri, yönerge takip becerileri, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri, oyun ve müzik becerileri, sosyal beceriler gibi eğitimin içerisinde yer alan kazanımları öğrencimizin bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi için eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.Eğitimlerimizi donanımlı sınıflarımızda gerçekleştirmekteyiz.Gerek sınıf içi gerek sınıf dışı öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Kurumumuzun alanında uzman öğretmen kadrosu, donanımlı sınıfları, ulaşım kolaylığı, aileye yönelik eğitim faaliyetleri ile birlikte öğrencimizin bireysel ve grup derslerini gerçekleştirmekteyiz.

About Author

Connect with Me:

Cevap bırakın